fbpx

Az Expert Partners Consulting Kft.

adatkezelési tájékoztatója

a legyennyugdijad.hu oldalon végzett adatkezelések kapcsán

Az Expert Partners Consulting Kft. (székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5/A 1. em. 2. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-384487, adószám: 25287914-2-41, telefonszám: +36 70 779 9085, e-mail: info@expert-partners.com, önállóan képviseli: Debreczeni István ügyvezető, adatvédelmi kapcsolattartó: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton az Adatkezelő székhelyére vagy elektronikusan az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött kérelemmel), mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa legyennyugdijad.hu oldalon végzett adatkezelési tevékenységről.
Mi az adatkezelés célja? kapcsolatfelvétel és -tartás az érintett weboldalon keresztül megadott adatai alapján
Kik az érintettek? Minden természetes személy, aki kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatai alapján beazonosítható, beazonosított
Ki/mi az adatok forrása? érintettek
Melyek a kezelt adatok kategóriái/körei? Cél: Jogalap:
név beazonosítás, megszólítás előzetes és önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)
életkor válaszadáshoz kerül felhasználásra
e-mail cím kapcsolatfelvétel- és tartás
telefonszám
üzenet válaszadáshoz kerül felhasználásra
adatkezelési tájékoztató elfogadásának jelzése és annak ideje későbbi bizonyítás
technikai adat: beküldés időpontja létrejövő kapcsolódó technikai adat
Mennyi ideig tart az adatkezelés? hozzájárulás visszavonásáig, vagy cél megvalósulásáig
Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára? Nem.
Van igénybe vett adatfeldolgozó? Nincsen.
Kik jogosultak az adatok megismerésére? Adatkezelő e feladattal megbízott munkavállalói
Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? Nem történik.
Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő? Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
a. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
b. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
d. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
e. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
f. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
g. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
i. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
j. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

Tájékoztatás a weboldalon található nyugdíj-kalkulátor kapcsán:

A megadott adatok nem kerülnek letárolásra, sem összekapcsolásra az érdeklődő más adatával. Kapcsolatfelvétel esetén, kérjük, üzenetében írja meg a kalkulátor eredményét, hogy a válaszadás pontosabb lehessen.

Az érintett jogai

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen. Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)
Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek fennállnak.
A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: www.naih.hu

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot érintett itt tudja megkeresni: birosag.hu/birosag-kereso

Egyéb
A sütikről a tájékoztató a weboldal láblécében elérhető beállító felület segítségével ismerhető meg, illetve állítható be.
Adatkezelő ezúton értesíti és tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő tárhelyszolgáltatással megbízott adatfeldolgozója:

Név: 3 in 1 Hosting Bt.

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A

Adószám: 22206118-2-13

Elérhetőség: admin@megacp.hu

 

Lezárva: 2023. augusztus hó 1.